Simon, 51
Trạng thái GENUINE PROFILE,, I can tell dating site scam profiles, I don't wear suits,I talk I'm not a tampon, not a stuck up cun t, ,,seeking soul chat friendship maybe more ,, I have Hangouts,
Giới thiệu an outdoors man I wouldn't live in a city I prefer native tree's and open air to city life
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Niu Di-lân, Auckland
    • Quan tâm đến:  Nữ giới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn