باربد, 37
Status @barbood2 تلگرام
About کم حوصله ام،مثل گلی اول پاییز برشاخه تنهایی من،چند پرنده دلگرم به ذکر غزلی رشک برانگیز......
personal info
    Show more
Likes