darko_ebenez, 23
Trạng thái My maker is always involved!!!min God has been gud to me!!!
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Gha-na, Eastern
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích