David, 53
Trạng thái ❤Think out side the box- is intelligent, positive,curious, passionate, active, kind, comfortable sharing personal info and has a good sense of humor
Giới thiệu Faithful and honest
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  ý
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Thích