Frankie, 41
Trạng thái let love rule not fear
Giới thiệu always positive with a playful spirit, and I love outdoors, I've got two beautiful princesses I'm so sorry I can't put their pictures here lol
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Nevada
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích