Grace, 45
Trạng thái friends only...
Giới thiệu im long patience, kind, caring...ofcouse loving, friendly... not fake..;)
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Phi-lip-pin, Sariaya
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích