Icedj15, 21
Trạng thái DISTANCE is just a test to see how far LOVE can travel.
Giới thiệu Music is my first love.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Phi-lip-pin, Pangasinan
    • Phái:  Nữ
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn