Sac, 38
Status hay sông châm lai. yêu thuong nhieu hơn. vi chung ta chi co 1 lân sông trên coi đoi nay ma thôi. lây tinh thuong xoa bo nôi hân thu. nhu thê ta cam thây nhe nhang hon. rôi vêt thương trong tâm ta ngay cang mơ dân di.
O... cuôc sông cung nhu cuôc đoi luc nao cung tuong đôi. ko co gi tuyet đôi ca. chi cân chung ta nghi đên điêu thiên cuu giup nguoi. đo chinh la tâm ta đem lai binh an cho chinh ta. cho moi nguoi. đo la đieu hanh *** trong tuong lai cua cac ban đay
informacje osobiste
    • Kraj, Miejscowość:  Wietnam, An Giang
    • Szuka:  Przyjaźń
    Pokaż więcej
Zdjęcia
Polubione