Ramad, 30
Trạng thái kik: ramad8989 | Whoever wants to be a friendship based on respect, and I am a fan of international novels by Giorg Orwell, Dan Brown and Dostoevsky, and I also love to play soccer.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Xi-ri, Al Hasakah
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Thích