Yousef, 29
Trạng thái life is short.. smile while you still have teeth ;)
Giới thiệu life is short , smile while you still have teeth ;)
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Li-bi, Misurata
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Thích